Mein Lieblingsort | Moje ulubione miejsce

Bardzo prosimy Was o odrobinę cierpliwości. Każde zgłoszenie tłumaczymy na język niemiecki lub polski, dlatego też publikacja Waszego ulubionego miejsca może potrwać do kliku dni. Dziękujemy za Waszą wyrozumiałość!
Titel | Nazwa
Adresse oder GPS-Daten | Adres lub dane GPS

Oder mit der rechten Maustaste auf die Karte klicken und das Fähnchen an die richtige Position ziehen
Lub kliknij mapę prawym przyciskiem myszy i przeciągnij flagę do właściwej pozycji.

Beschreibung | Opis
Was ist hier besonders? | Co tu jest wyjątkowego?
Was kann man hier machen? | Co można w tym miejscu robić?
(Maximal 350 Zeichen | Maksimum 350 znaków)
Foto hochladen | Prześlij zdjęcie:
E-Mail
Bitte stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu.
Zgoda na politykę prywatności.

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum ggf. unter Einschaltung eines beauftragten Dienstleisters) meine o. g. personenbezogenen Daten im Rahmen des Projektes „Lieblingsorte“ verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich projektbezogen. Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit widerrufbar (per E-Mail an lieblingsort@doppelt-schoen.eu).
Die Veröffentlichung Ihres Lieblingsortes kann einige Tage dauern, da wir die Einträge noch ins Deutsche bzw. Polnische übersetzen lassen. Mit Ihrer Zustimmung zur Datenschutzerklärung erklären Sie sich damit einverstanden, sämtliche Rechte an der Urheberschaft Ihrer eingereichten Texte und Bilder an das Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum abzutreten. Wir behalten uns eine redaktionelle Bearbeitung vor. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji (ewentualnie przez zatrudnionego przez Centrum usługodawcę zewnętrznego), w ramach projektu „Ulubione miejsca”. Dane wykorzystane zostaną tylko i wyłącznie dla celów niniejszego projektu. Moja zgoda następuje dobrowolnie i może zostać w każdej chwili cofnięta (drogą mailową na miejsce@podwojnie-piekne.eu). Po zakończeniu projektu moje dane zostaną usunięte.
W związku z koniecznością przetłumaczenia opisów na język niemiecki / język polski, publikacja przesłanych przez Państwa ulubionych miejsc może potrwać do kilku dni. Akceptując politykę prywatności, wyrażają Państwo zgodę na przeniesienie wszystkich praw autorskich do nadesłanych przez Państwa opisów i fotografii na Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do redakcji otrzymanych tekstów. Serdecznie dziękujemy za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość.

Błonia zalewowe z ciekawym zbiornikiem wodnym | Auen mit einem interessanten Wasserreservoir

Na wysokości Słubic, pomiędzy Odrą a wałem przeciwpowodziowym zachowały się fragmenty regularnie zalewanych błoni. Największy kompleks rozpościera się na południe od mostu granicznego. Są to półnaturalne zbiorowiska wilgotnych, żyznych łąk i dawnych pastwisk zalewowych, które stanowią element typowy dla krajobrazu doliny Odry. Pośrodku terenu znajduje się zbiornik wodny, mający bezpośrednie połączenie z Odrą i starorzeczami znajdującymi się w niedalekim lesie. Wysokość lustra wody zależy od stanu rzeki. Akwen jest bardzo ciekawy pod względem ornitologicznym. Zarówno w czasie migracji (wiosna i jesień), jak i w sezonie lęgowym. Zamieszkują go licznie ptaki wodne oraz wodno-błotne.
______________________________
Auf der Höhe von Słubice zwischen der Oder und dem Hochwasserdamm befinden sich Fragmente von regelmäßig überfluteten Auen. Der größte Komplex erstreckt sich südlich der Grenzbrücke. Dies sind naturnahe Gemeinschaften von feuchten, fruchtbaren Wiesen und ehemaligen Überschwemmungsweiden, die ein landschaftstypisches Element der Oder darstellen. In der Mitte des Gebietes befindet sich ein Wasserreservoir, das direkt mit der Oder sowie mit den im naheliegenden Wald fließenden Altarmen verbunden ist. Die Höhe der Wasseroberfläche hängt stark vom Zustand des Flusses ab. Die ornithologischen Eigenschaften des Reservoirs sind sowohl während des Vogelzugs (Frühling, Herbst) als auch während der Brutzeit sehr interessant. Es wird von zahlreichen Wasser- und Sumpfvögeln bewohnt. 

Karte | Mapy